Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

PERFECT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1 października 2019 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa ogólne zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.perfect.biz.pl i jej subdomen (dalej zbiorczo jako: Witryna), przez Perfect Pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), ul. Bukowa 13, NIP: 6412547136, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000789636 (zwanej dalej Spółką).

Korzystając z prowadzonych dla nas witryn internetowych przekazujesz nam swoje dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań, aby ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszej Witryny przybrała najwyższy poziom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady, sposoby i zakres przetwarzania przez nas danych Użytkowników, wymienia przysługujące Użytkownikom prawa w związku z przetwarzaniem danych oraz nasze obowiązki, jako Administratora tych danych osobowych.

        1. Kto jest Administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Perfect PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) przy ulicy Bukowej 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS od numerem: 0000789636 (dalej: Spółka).

W każdym czasie możesz się z nami skontaktować w sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres: biuro@perfect.biz.pl lub listownie (ul. Bukowa 13, 40-70 Ruda Śląska).

2. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy głównie od samych Użytkowników, którzy podają nam je w związku z korzystaniem z Witryny i udostępnionych aplikacji, umożliwiających nawiązanie z nami kontaktu, np. poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail.

         3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych Użytkowników?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Przed zebraniem Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię jaka jest podstawa ich przetwarzania, czy jesteś zobowiązany do ich przekazania oraz jakie są możliwe konsekwencje braku podania danych osobowych. W zależności od tego w jakim celu odwiedzasz naszą Witrynę, Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – m.in. przy skorzystaniu z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), czy z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Dane związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny, które uzyskujemy za pośrednictwem plików „cookies” przetwarzamy na podstawie zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Pliki „cookies” to dane informatyczne, zwłaszcza pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania z Witryny. Stosowane przez nas pliki „cookies” są niezbędne przede wszystkim do optymalizacji korzystania z naszej Witryny, tworzenia statystyk w zakresie odwiedzin oraz do utrzymywania sesji Użytkownika po jego zalogowaniu się do określonych subdomen. Przetwarzanie danych osobowych w powyższy sposób następuje na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jak również z powołaniem się na zgodę Użytkownika, wyrażoną poprzez zaakceptowanie zbierania i wykorzystywania przez nas pliku „cookies” (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Niezależnie od tego w jakim celu Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie przysługuje mu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

4. Jakie dane osobowe gromadzimy?

W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Witryny możemy zbierać
i przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwę przedsiębiorcy jednoosobowego, dane identyfikujące przedsiębiorcę dostępne w publicznych rejestrach.

        5. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane następującym podmiotom:

- podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo należącym do grupy kapitałowej 3W;

- naszym pracownikom i osobom współpracującym z nami na innych podstawach niż umowa o pracę, którzy posługują się danymi w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych, cywilnoprawnych i publicznoprawnych. Nadmieniamy, że wszystkie osoby mające dostęp do Twoich danych osobowych zostały zobowiązane do korzystania z nich zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa, wewnętrznych regulacjach naszych i grupy 3W oraz niniejszą Polityką prywatności;

- dostawcom usług zewnętrznych, takich jak firmy logistyczne, kurierskie, obsługujące przesyłki – dane przekazywane są tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji wiążącej nas umowy;

- dostawcom usług informatycznych i hostingowych oraz podmiotom zapewniającym obsługę serwisową używanych przez nas programów;

- sądom, organom administracji publicznej oraz innym organom publicznym – w zakresie, w którym przekazanie danych osobowych będzie niezbędne albo wymagane ze względu na toczące się postępowania lub w związku z obowiązkiem przekazania danych określonym organom na podstawie przepisów prawa.

         6. W jakim celu korzystamy z Twoich danych osobowych?

Wykorzystujemy informacje przekazane przez Ciebie w sposób określony w Polityce prywatności, mając na względzie treść wyrażonej przez Ciebie zgody oraz cel przetwarzania danych osobowych. Każdorazowe wykorzystanie danych w inny sposób niż określony w Polityce prywatności wiązać się będzie z koniecznością poinformowania Cię o sposobie i celu ich wykorzystania.

Twoje dane osobowe wykorzystywane są głównie w celu umożliwienia Ci nawiązania z nami kontaktu, odpowiadania na zapytania wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, świadczenia usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Witryny.

Wykorzystujemy dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych, w tym dane eksploatacyjne, określające Twoją aktywność w serwisie wykorzystywane są przez Witrynę w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

         7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz istniejącego pomiędzy nami stosunku prawnego:

- jeśli Twoje dane osobowe znajdą się w dokumentacji księgowo – finansowej i rachunkowej Spółki – dane przetwarzane są przez okres przewidziany w przepisach prawa lub 2 lata od upływu okresu przedawnienia roszczeń;

- jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody - do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez jej cofnięciem;

- jeśli okres przetwarzania danych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa -  przez okres określony tymi przepisami.

W pozostałych przypadkach nie opisanych powyżej, co do zasady  dane przetwarzamy przez okres 2 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń.

8. Prawa i obowiązki Użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

- prawo do poprawiania danych – obejmuje możliwość zgłoszenia się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, może się zdarzyć, że po złożeniu stosownego wniosku poprosimy Cię o dodatkowe przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;

- prawo dostępu do danych osobowych – w każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz zapytać o zasady dotyczące procesu przetwarzania przez nas danych osobowych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania – z uprawnienia do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania możesz skorzystać gdy uznasz, że przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się przepisom prawa lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniemy dalszego przetwarzania;

- prawo do usunięcia danych – jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je mimo, że nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z naszych baz i systemów;

- prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę przeniesiemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionymi interesami;

- prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych - jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady przetwarzania Twoich danych osobowych – przysługuje Ci uprawnienie do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

- prawo do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych – z uprawnienia tego możesz skorzystać w każdym czasie, jednakże nie pozbawi to zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym zgoda obowiązywała.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz realizować poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy: biuro@perfect.biz.pl raz listownie na adres: ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska.

          9. Aktualizacja naszych zasad prywatności.

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej Witrynie. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw. 

 10. Postanowienia końcowe.

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z Witryny oraz usunąć Konto. 

 

Perfect PL Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Długosza 60, 51-162 Wrocław

tel.: +48 726 396 000
e-mail: biuro@perfect.biz.pl

  • mapa_grupa_3w_2021_white_1
Perfect dostarcza materiały budowlane oraz systemowe rozwiązania dla takich obszarów jak: sucha zabudowa, sufity podwieszane. Posiada w ofercie zaprawy murarskie, tynki, kleje do dociepleń, akcesoria do systemów budowlanych, profile GK, piany, akryle, folie, siatki podtynkowe, zamocowania. #materiały #budowlane #perfect #sufity #chemiabudowlana #suchazabudowa #piany #siatka
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna